Segersång

Segersången

Sieschgze, sieschgze eschma
berioanatiuscha
berioanatiuscha gzeschama
tiuschu diejdiesch
siuijscha beschuliu berioanatiuscha
beschuliu schasitiuesch tiuschu schjuju

Sieschgze, sieschgze eschma
berioanatiuscha
ivascha eschma najeschtiu gzebeoa
oanaeschktijscha gzeschama
tiuschu ivascha
rischudieschu dieschdie tiuschu maoabe

Segra, segra är en gåva
gåvan har du fått
bevara den gåvan
den gör dig gott

Segra, segra är en gåva
att vinna är inte allt
idag har du vunnit
vi firar dig överallt